Vol 11, No 1 (2008)

Chinese Journal of Lung Cancer

Table of Contents

Perspectives

Toward a "tailored" era for basic research and clinical therapy of lung cancer-a report of the 12th World Conference on Lung Cancer PDF
Qinghua Zhou, Zhihao Wu 1-3
Advance of second-line chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer PDF
Li Zhang 4-9
Progress of clinical research in "tailor" chemotherapy for non-small-cell lung cancer PDF
Gang Cheng 10-13
Advances of maintenance chemotherapy on advanced non-small cell lung cancer PDF
Xinghao Ai, Shun Lu 14-16
Advances of imaging diagnostics for lung cancer PDF
Guozhen Zhang 17-20
Molecular diagnostics and molecular prognosis in lung cancer PDF
Caicun Zhou 21-24
Advances on epidemiology of lung cancer and tobacco control PDF
Chengping Hu 25-28
Approaches on genetics and molecular biology of lung cancer--a review on the 12th World Conference on Lung Cancer PDF
Ke Xu 29-33
Molecular diagnostics and molecular staging of lung cancer PDF
Zhihao Wu, Qinghua Zhou 34-39
Advances on lung cancer metastasis PDF
Hongyu Liu, Jun Chen 40-42
Progress in research on lung cancer vaccine PDF
Zhen Huang, Jie Wang 43-45

Basic Research

Construction of FasL siRNA expression vector and its expression in lung cancer cell line A549 PDF
Haidong Wang, Yaoguang Jiang, Yidan Lin, Ruwen Wang, Bo Deng 46-50
The morphous analyses of three different characteristics cells growing in soft agar PDF
Fangli Liu, Yang Yu, Songbin Fu 51-54
Establishment and biological characteristics of a multi-drug resistant cell line A549/Gem PDF
Weixia Wang, Xiaoqing Liu, Guangxian Liu, Li Lin, Xiaoling Zheng, Yunfeng Zhu, Xiaobing Li 55-61

Clinical Research

Expressions of Frat and beta-catenin in lung cancer and their clinicopathological correlations PDF
Lan Luan, Yong Zhang, Ning Guo, Enhua Wang 62-66
Expression of ezrin in human lung carcinoma and its clinicopathologic significance PDF
Lan Lan, Tieying Sun, Dongge Liu, Jianxin Pang, Li Yang, Chunzheng Yang, Dongsheng Xiong 67-73
Correlation between the quantifiable parameters of blood flow pattern derived with dynamic CT in maliagnant solitary pulmonary nodules and tumor size PDF
Shenjiang Li, Xiangsheng Xiao, Shiyuan Liu, Huimin Li, Chengzhou Li, Chenshi Zhang 74-78
Concurrent chemoradiotherapy with low-dose weekly docetaxel followed by consolidation chemotherapy with docetaxel and cisplatin in the treatment of stage III non-small cell lung cancer PDF
Xiaohong Liu, Hui Chen, Tianlin Xiao, Yiqiang Jin, Huaiyun Chen 79-84
Expression of RhoE in lung and breast cancer and its clinical significance PDF
Yajie Zhu, Feng Xu, Jitao Zhou, Surui Liu, Juan Huang, Deyun Luo, Meng Qiu, Boquan Jin, Feng Bi 85-89
Expression and clinical significance of caspase -3, survivin and k-ras in non-small cell lung cancer PDF
Chenghui Li, Bing Hu, Xiaoqiu Wang, Chushu Ji, Yifu He 90-96
The value of serum tumor marker CA125 and CEA in the diagonosis of non-small cell lung cancer PDF
Haiyan Wang, Zhengxue Zhu, Yan Xiao, Nan Ma, Hongmei Li, Zhongguang Wen 97-100
Analysis of prognostic factors in 352 lung cancer patients with brain metastases PDF
Hao Bai, Baohui Han 101-106
Preliminary investigation on expression of Bmi-1 in non-small-cellular lung cancer PDF
Zhonghua Hu, Yide Hu, Yong Zhu 107-109
A randomized study of docetaxel plus cisplatin versus paclitaxel plus cisplatin in previously untreated advanced non-small cell lung cancer PDF
Shucai Zhang, Jinghui Wang, Qunhui Wang, Xinjie Yang, Fanbin Hu, Xi Li, Yanfei Gu, Haiyong Wang 110-114
The expression and significance of indoleamine -2,3 -dioxygenase in non-small cell lung cancer cell PDF
Qichao Xie, Lingli Wang, Bo Zhu, Yali Wang, jianteng Gu, Zhengtang Chen 115-119
Effects of MVP regimen on operation and cancer tisswes of Lung Cancer patients PDF
Min Zheng, Gang Chen, Zhengping Ding, Yunzhong Zhou 120-125
Expression of ER and AR in lung cancer PDF
Ming Yan, Xiaobing Chen, Shuling Wang, Yin Li 126-129
The relationship between genetic polymorphism of GSTM1 and the outcome of chemotherapy in Chinese patients with primary lung cancer PDF
Weiying Li, Yanfei Gu, Baitang Lai, Hui Wang 130-136
Clinic outcome of gefitinib in sixty-nine elderly patients with lung adenocarcinoma PDF
Yan Wang, Xiangru Zhang, Bin Wang, Ziping Wang, Datong Chu, Yan Sun 137-141

Clinical Experience

Clinical experiences PDF
Feng Shao et al 142-146

Minireview

Chinese review PDF
Yaping Xu et al 147-153

Announcements

Instructions to authors PDF
Editorial board Chinese Journal of Lung Cancer 154-156


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

微信公众号